Ik schrijf met veel plezier liefde ambitie voor jou.

 

Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden 
Sanne van Lieshout is statutair gevestigd te Mill. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 67614361.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.
Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte
Sanne van Lieshout stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Sanne van Lieshout bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes zijn inclusief 21% BTW.
Is een offerte mondeling of schriftelijk toegezegd, dan kan deze tot een maand van te voren, van het eerste draaimoment, worden geannuleerd. Gebeurd dit later, dan worden de kosten alsnog in rekening gebracht. 

Reis en verblijf
De eerste 10 kilometer vanaf Mill worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Alle reis- en verblijfskosten buiten deze 10 kilometer worden gezien als additionele kosten en worden meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Sanne van Lieshout hanteert een vergoeding van € 0,29 (incl. BTW) per gereden km.

Muziek
De klant is zelf verantwoordelijk voor de publicatiekosten, kosten die gemaakt worden wanneer een video (met muziekgebruik) wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld; beurzen, internet, openbare ruimten, etc.

Voice-over
Bij sommige producties kan gebruik worden gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Auteursrecht
De klant geeft Sanne van Lieshout toestemming om zijn naam en het promotiemateriaal, zoals foto's en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Sanne van Lieshout.

Betalingscondities
Sanne van Lieshout ontvangt bij aflevering van het product het bedrag op haar rekening. Nadat de factuur is verstuurd dient dit bedrag binnen twee weken te zijn overgemaakt. 
Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Bij een grote opdracht kan er een voorschot gevraagd worden, van maximaal €250,00.
Tevens kunnen bij een grote opdracht, of een opdracth die vertraging oploopt, tussentijds de gemaakte uren gefactureerd worden. Dat uiteindelijk weer verrekend wordt op de eindfactuur. 

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van Sanne van Lieshout uit hoofde is zij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Met name is Sanne van Lieshout ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden Sanne van Lieshout te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.